Societatea Inginerilor din Transporturi

Despre Societatea Inginerilor din Transporturi

Când a fost înfiinţată?

Societatea Inginerilor din Transporturi a fost înființată pe 28 septembrie 1993.


Obiective:

- să contribuie la unitatea de acțiune a Inginerilor în vederea aportului lor la dezvoltarea tehnică, științifică, economică și socială a țării;

- să sprijine dezvoltarea cercetării științifice și tehnice

- să vegheze asupra exercitării cu înaltă conștiință și etică profesională a profesiunii de inginer din transporturi și să acționeze pentru respectarea demnității și prestigiului corpului ingineresc

- să organizeze dezbateri profesionale asupra problemelor de actualitate;

- să elaboze prin membrii săi studii și propuneri concrete privind activitatea productive, de cercetare, de proiectare și învățământ ingineresc, propuneri de standard și normative compatibile cu cele international și de largă circulație, expertize precum și orice alte lucrări destinate perfecționării, conducerii și organizării activității tehnice, dezvoltării tehnologice și îmbunătățirea legislației tehnice, în conformitate cu statutul AGIR

Avantajele de a fi membru AGIR

Participa la actiunile organizate in cadrul A.G.I.R., care se inscriu in obiectul sau de activitate;
Sunt sprijiniti in exercitarea, in bune conditii, a profesiei lor;
Participa la activitatile de educatie continua;
Sunt informati asupra activitatii A.G.I.R.;

Fac parte din colective de studii, expertize, consulting sau sa execute alte lucrari ingineresti potrivit competentei si capacitatii profesionale;
Beneficiaza de publicatiile asociatiei in conditii avantajoase si publica in acestea articole, studii etc.;
Poate mentiona in documentele oficiale si personale calitatea de membru, membru asociat, sau membru de onoare;
Poate fi ales si are dreptul sa aleaga in organele de conducere ale asociatiei.